Uppdelning:

1. Villkor, avtal om Carplus Bilförsäkring med Länsförsäkringar

2. Villkor, Allmänna villkor Carplus Privathyra via DNB Finans

3. Villkor, avtal om Carplus Bilförsäkring med IF

4. Villkor, Allmänna villkor Carplus Privathyra via Danske Finans

5. Villkor, avtal om Service enligt servicebok och hjulskifte

6. Villkor, bedömning Normalt-/ Onormalt slitage

1. Villkor, avtal om Carplus Bilförsäkring med Länsförsäkringar

Denna information innehåller en sammanfattning av de försäkringsvillkor som gäller för en Carplus personbil i samarbete med Länsförsäkringar. Tänk på att det kan finnas aktsamhetskrav i de olika försäkringsmomenten i det fullständiga villkoret. För ytterligare information om bilförsäkringen besök www.lansforsakringar.se

Trafikförsäkring

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på egendom med upp till 300 miljoner kronor. Försäkringen gäller i samtliga EU- och EES-länder samt de länder som är anslutna till gröna kort-systemet.

Skydd vid personskador

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikskadelagen rätt till ersättning som betalas av trafikförsäkringen. Den som drabbas får ersättning oavsett om han eller hon haft skuld till olyckan eller inte.

Både förare och passagerare har samma rätt till ersättning. Det spelar ingen roll om skadan händer vid krock med annat fordon eller vid en singelolycka. Även fotgängare och cyklister som skadas av bil eller annat motorfordon får ersättning från bilens trafikförsäkring.

Skydd vid skador på saker

Om du krockar med en annan bil kan du få betalt från det andra fordonets trafikförsäkring för skador på saker som du transporterar i din bil. Men du måste kunna bevisa att det var den andre förarens fel. Om det var ditt fel att olyckan inträffade får du ingen ersättning, varken för skador på din bil eller på sakerna i bilen. Däremot betalar din trafikförsäkring skadorna på motpartens fordon eftersom trafikförsäkringen alltid ersätter skador som din bil orsakar på annans egendom. Det gäller även skador på till exempel staket eller lyktstolpar.

Självrisker. För trafikskada se försäkringsinformation.

Halvförsäkring

Med en halvförsäkring får du det skydd som finns i trafikförsäkringen plus skydd för brand-, glas- och stöldskador, assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada, allrisk och kris. Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din bil och sådan utrustning som anses normal. Det kan till exempel vara ljudanläggningar, bilbarnstolar och reservhjul. I vissa fall kan du även få ersättning för avmonterade fordonsdelar och utrustning som vinterhjul. När du leasar en Carplusbil, ingår även tilläggsförsäkringen MER som ger dig möjlighet att få en hyrbil om din egen bil går sönder. Halvförsäkringen ersätter inte personliga tillhörigheter eller annan egendom som finns i bilen. Sådana saker kan du istället få betalt för genom din hem- eller villahemförsäkring. Du hittar mer information i det fullständiga försäkringsvillkoret.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig som ägare och huvudsaklig förare av bilen. Det betyder att du kan bli utan ersättning vid skada om du registrerar din bil på någon annan person.

Brand

Du får betalt för skador genom brand, åsknedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning. Om du använder motor- eller kupévärmare ska den vara godkänd av offentlig myndighet ur miljö- och/eller säkerhetssynpunkt och du ska använda den enligt fabrikantens anvisningar. Om du inte följer aktsamhetskraven, kan du få en lägre ersättning eller ingen ersättning alls. Självrisken för brand är 1 800 kr.

Glas

Du får betalt för vind-, sido- eller bakruta som genombrutits, spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott. Självrisken för glasskador är 1 500 kronor. Om du väljer att reparera rutan istället för att byta den är självrisken 200 kronor. Du får inte ersättning för glasskador vid trafikolyckor eller skadegörelse, då behöver du en helförsäkring. Med tilläggsförsäkringen MER får du betalt för skadegörelse.

Stöld

Om din bil får inbrott eller blir stulen får du ersättning för detta. Villkoret är att den stulna bilen inte kommit tillrätta inom en månad efter din skriftliga skadeanmälan. Hittas din bil med skador eller om den skadats vid ett stöldförsök får du betalt också för sådana skador. Självrisken vid stöld och stöldskador är 1 800 kronor. När du lämnar bilen ska den vara låst med ratt- eller växelspakslås och nyckeln ska förvaras aktsamt så att obehöriga inte kommer åt den. I annat fall minskar ersättningen med 10 procent, lägst 6 000 kronor.

Viktiga begränsningar vid stöld

För viss egendom finns det speciella ersättnings- och självriskregler, hit räknas till exempel ljudanläggningar och kommunikationsutrustning. Dessa ersätter Länsförsäkringar med högst 1/2 prisbasbelopp. Självrisken är 1 800 kronor. Om däcken och fälgarna blir stulna och de saknar hjulbultar begränsar dem ersättningen till högst 20 000 kronor. Om din bil är utrustad med extraljus ersätter Länsförsäkringar dessa med högst 20 000 kronor. Begränsningen gäller inte om hela bilen blir stulen. Självrisken är 1 800 kronor.

Ingen självrisk

Om din bil blir stulen när den är utrustad med en av Länsförsäkringars godkända

spårningsutrustning som är aktiverad, slipper du stöldsjälvrisken helt.

Assistans och räddning

Om din bil råkat ut för ett driftstopp, blivit stulet eller skadats under färd eller resa får du:

 • assistans vid bärgning och bogsering till närmast lämpliga verkstad. Det gäller även för bagage, tillkopplat släp eller husvagn.

Du kan även få:

 • transport av bilen till hemorten om händelsen sker utomlands
 • ersättning för hemtransport eller vidare färd till resmålet av förare och passagerare

Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar Länsförsäkringar hemresa för medresenär som inte kan fortsätta resan. Du får även assistans om driftstoppet orsakats av att du förlorat eller skadat bilens nyckel, om nyckeln blivit inlåst i bilen eller om driftsstoppet orsakats av att drivmedlet är slut. Däremot inte om driftstoppet sker under en tävling. Självrisken är 1 500 kronor. Behöver du assistans ring 020-59 00 00, Länsförsäkringars larmcentral har öppet dygnet runt. Om du har behov av assistans utomlands ska du kontakta Länsförsäkringar Skadejour, tel +46 8 670 40 00 eller ditt länsförsäkringsbolag.

Rättsskydd

Bilens ägare eller den som kör bilen kan få betalt för ombuds- eller advokatkostnader och rättegångskostnader. Det kan till exempel handla om tvister i samband med en trafikskada eller vid köp, försäljning eller reparation av bilen. Självrisken är 20 procent av kostnaderna och lägst 1 000 kronor. Länsförsäkringar betalar upp till 240 000 kronor, varav högst 40 000 kronor för utrednings- och vittneskostnader. Du kan aldrig få ersättning vid brottmål som grov vårdslöshet, rattfylleri eller olovlig körning.

Maskinskada och elektronikskydd

Den här delen av försäkringen gäller för bilar som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer. Så snart någon av dessa gränser har uppnåtts upphör skyddet. Om maskinskadeskyddet gäller för din bil får du betalt för skador som påverkar bilens funktion, till exempel motor, startmotor, generator, kylsystem och kraftöverföring. Med elektronikskyddet kan du till exempel få ersättning för skador på säkerhetssystem, komfortsystem och elektroniska system för kommunikation och information.

Försäkringen gäller inte för skador under tävlingskörning. Självrisken är indelad i tre nivåer efter hur långt bilen har körts. Självrisken är 3 000 kronor om bilen körts upp till 60 000 kilometer, 5 000 kronor om bilen körts upp till 100 000 kilometer och 7 000 kronor om bilen körts mer än 100 000 kilometer.

Allrisk

Länsförsäkringar betalar vissa plötsliga och oförutsedda skador. Självrisken är 1 000 kronor. Tankar du fel drivmedel kan du få ersättning för en sanering med upp till 6 000 kronor. Samma ersättning gäller också vid förlust av eller för en skadad bilnyckel. Om du råkar skada inredningen i bilen gäller försäkringen för bilar som är högst åtta år gamla.

Viktiga begränsningar för allrisk

Länsförsäkringar ersätter fast monterad utrustning som till exempel ljudanläggning och kommunikationsutrustning med upp till ett 1/2 prisbasbelopp. Begränsningen gäller inte för fabriksmonterad originalutrustning.

Kris

Om du till exempel efter en trafikolycka hamnar i en krissituation, får du betalt för behandling hos psykolog. Ersättningen gäller för högst 10 behandlingar för varje försäkrad person. Du kan också få ersättning för juridisk rådgivning. Försäkringen har ingen självrisk.

Helförsäkring

Med en helförsäkring får du allt det skydd som finns i halvförsäkringen plus skydd för vagnskada.

Vagnskada

Med vagnskadeskyddet får du betalt för skador på din egen bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du får också ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse och vid skadegörelse. Till sådana skador räknas bland annat kollision, dikeskörning och skador när bilen transporteras på tåg eller båt. Om du kör din bil trots att den har körförbud kan du få en lägre ersättning eller ingen ersättning alls. Försäkringen gäller inte under tävlingskörning. Självrisken för vagnskadeskyddet är 5 000 kronor. Är föraren yngre än 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kronor. Den extra självrisken tas inte ut om du är ägare till fordonet. Har du vagnskadeskyddet och råkar ut för en kollision behöver du bara kontakta Länsförsäkringar så sköter de alla kontakter med övriga inblandade parter. Det gör de oavsett vem som orsakat olyckan.

Vagnskadegaranti

Nya bilar säljs ofta med en treårig vagnskadegaranti och den motsvarar i stora delar vårt vagnskadeskydd. När garantin upphör har bilen i allmänhet ett så högt värde att du bör köpa en helförsäkring där vagnskadeskyddet ingår.

Om garantin tar slut under avtalsperioden går en vagnskadeförsäkring in på automatik till dess att Carplus-avtalet upphör. Detta ordnas av Länsförsäkringar.

Tilläggsförsäkringen MER

Den här tilläggsförsäkringen är bland annat till för dig som alltid måste ha tillgång till bil. Om din bil till exempel går sönder eller blir stulen betalar MER-försäkringen 75 procent av kostnaden för en hyrbil. Du får behålla hyrbilen under reparationstiden men högst i 60 dagar. Behöver du inte hyrbil hela reparationstiden kan du istället välja en kontant ersättning på 100 kronor per dag. Det går också att växla mellan kontant ersättning och hyrbil. Du kan till exempel ta ut kontant ersättning i fem dagar och sedan hyra en bil över helgen.

Fullständiga villkor kan du få genom att kontakta Länsförsäkringar eller läsa mer på www.lansforsakringar.se

Skador vid krock med djur

Om du krockat med ett djur eller om någon vandaliserat bilen, betalar försäkringen skadorna. Självrisken är i dessa fall 1 000 kronor. Sådana här skador ersätter Länsförsäkringar i och för sig också om du har en helförsäkring eller har en vagnskadegaranti, men i båda fallen är självrisken högre och du har heller ingen rätt till hyrbil.

Begränsningar i din försäkring

I din försäkring kan det finnas vissa begränsningar i försäkringsskyddet. Det finns aktsamhetskrav som du måste känna till och följa för att din försäkring ska gälla fullt ut. Läs mer i det fullständiga villkoret som du hittar på Länsförsäkringars webbplats.

Villkor

Det är alltid det fullständiga villkorets text som ligger till grund för avtalet. Villkoret hittar du på Länsförsäkringars webbplats eller kontakta Länsförsäkringar så skickar dem det till dig. Det framgår av villkoret och försäkringsinformationen vilka delar och självrisker som ingår i avtalet.

2. Villkor, Allmänna villkor Carplus Privathyra via DNB Finans

1. Bakgrund. Detta avtal avser privatleasing av ett fordon. Privatleasing innebär att Leasegivaren äger fordonet och Leasetagaren har rätt att använda fordonet. Den part som fordonet beställts hos kallas i detta avtal för leverantör. Rätten att använda fordonet gäller från den dag som fordonet hämtas ut hos leverantören och upphör vid slutet på den leasingperiod som anges på kontraktssidan. Leasetagaren, som brukare av fordonet, har i enlighet med var tid gällande lagstiftning samma ansvar och skyldigheter som om denne ägt fordonet, exempelvis för att hålla fordonet försäkrat, ansvar för skada och skyldighet att betala skatter och avgifter.

2. Fordonets brukande. Fordonet, som är Leasegivarens egendom, får endast brukas av Leasetagaren eller för dennes räkning och ej av annan person än den som innehar giltigt körkort och i övrigt är lämplig som förare. Leasetagaren bär gentemot Leasegivaren fulla ansvaret för förarens handlande och för att föraren har giltigt körkort. För färd utom Norden krävs Leasegivarens skriftliga medgivande. Fordonet får inte användas utanför Sveriges gränser av annan än förare som är folkbokförd i Sverige. Fordonet får ej användas i tävlingssammanhang eller i kommersiellt syfte. Leasetagaren får inte utföra förändringar eller påbyggnader på fordonet. Leasetagaren ansvarar för att gällande bestämmelser rörande fordonets utrustning och brukande iakttages, ävensom att gällande parkeringsföreskrifter och trafikregler iakttages. Vidare förbinder sig Leasetagaren att inte använda fordonet mot gällande garantibestämmelser och/eller försäkringsbestämmelser. Leasetagaren har rätt att under leasetiden begära en höjning av angiven avtalad körsträcka inom ramen för de milintervall som Leasegivaren vid var tid tillämpar. En höjning av körsträckan kommer att påverka leasingavgiften. Vidare debiteras Leasetagaren den administrationsavgift som Leasegivaren vid var tid tillämpar vid en höjning av körsträckan. Det är vid straffansvar enligt gällande lag förbjudet för Leasetagaren att försälja, pantsätta, avhända sig eller eljest förfoga över fordonet eller del därav. Leasetagaren är ansvarig gentemot Leasegivaren för de ekonomiska påföljder som kan drabba Leasegivaren, i dennes egenskap av ägare till fordonet, på grund av att Leasetagaren överträtt gällande trafik-och/eller parkeringsbestämmelser.

3. Service, reparationer och underhåll. Det åligger Leasetagaren att sköta fordonet i enlighet med de instruktioner och anvisningar som ges i instruktions- och/eller serviceboken samt även i övrigt vårda och underhålla fordonet så att det är i gott skick. Om Leasetagaren inte sköter fordonet och tillser att det genomgår service i enlighet med vid var tid gällande instruktioner och rekommendationer är Leasetagaren skyldig att ersätta Leasegivaren för eventuell skada eller förlust som uppkommer för Leasegivaren till följd av detta. Det åligger Leasetagaren att begränsa eventuella skador på fordonet. Fordonet får ej målas, påföras stripes eller påföras utrustning eller annat material. Leasetagaren är ersättningsskyldig för samtliga kostnader som Leasegivaren kan ha för att återställa fordonet i dess normala skick. Leasegivaren eller ombud för denne äger rätt att när som helst under leasetiden besiktiga fordonet om Leasegivaren har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Reparationer och underhåll skall i första hand utföras vid leverantörens verkstad eller sådan verkstad som leverantören anvisar i enlighet med biltillverkarens rekommendationer. Om fel eller skada på fordonet uppkommer under leasetiden skall Leasetagaren omedelbart underrätta leverantören om detta och av denne inhämta instruktioner om vilka åtgärder som skall vidtagas, om reparationen inte omfattas av eventuell garanti eller underhållsservice. I leasingavgiften ingår t ex inte drivmedel, fordonsskatt, trängselavgift, tvätt och underhåll av kaross, invändig klädvård, underhåll av lackering, glasskador, rostskydd (utöver vad som ingår i eventuell garanti), lack och plåtskador, reparation/underhåll av tillbehör och extra utrustning som inte upptagits i fordonsspecifikationen, olja, glykol, glödlampor, torkarblad, säkringar och liknande, kostnader för försäkringsskador eller för reparationer som beror på olyckshändelse, underlåtenhet, eller vårdslöshet eller försummat underhåll av Leasetagaren eller därmed jämförliga åtgärder och reparationer. Leasetagaren svarar även för byte och förvaring av extra hjuluppsättning samt reparation av punktering.

4. Försäkringar, tecknad av Leasetagaren. Leasetagaren skall, om inte annat skriftligen överenskommits med Leasegivaren, teckna och på egen bekostnad vidmakthålla fullständigt försäkringsskydd för fordonet med lägsta självriskalternativ genom bland annat trafik- och vagnskadeförsäkring (om vagnskadegaranti inte gäller eller från och med vagnskadegarantin upphör att gälla under leasetiden), delkaskoförsäkring (brand-, stöld-, glas- och maskinförsäkring) samt försäkring för bilräddning och rättsskyddsförsäkring för förare i trafikmål. Kopior på de bevis över de försäkringar som är tecknade skall på Leasegivarens anfordran sändas till Leasegivaren. Vid uppkommen skada skall Leasetagaren omedelbart underrätta Leasegivaren och till försäkringsgivaren sända (i) skriftlig skadeanmälan med kopia på anmälan till Leasegivaren och (ii) underrättelse om Leasegivarens äganderätt till fordonet. Den rätt till försäkringsbelopp eller annan ersättning som kan komma att betalas p.g.a. uppkommen skada på fordonet under leasetiden, överlåtets härmed till Leasegivaren. Leasegivaren är därmed ensam berättigad att utkvittera dessa medel. När ansvar för uppkommen skada föreligger skall Leasetagaren själv svara för självrisken samt ersätta Leasegivaren för skada för vilken försäkringarna inte lämnar täckning. Om Leasetagaren inte tecknar försäkringsskydd enligt denna punkt äger Leasegivaren rätt att teckna motsvarande försäkringsskydd på Leasetagarens bekostnad.

5. Försäkringar som ingår i avtalet. I det fall Leasetagaren och Leasegivaren enligt detta avtal skriftligen överenskommit att försäkring skall ingå i leasingavgiften gäller följande. Leasegivaren bestämmer vilka försäkringar som skall ingå i avtalet. I avtalet skall ingå försäkring enligt följande:

 • Trafikförsäkring.
 • Vagnskadeförsäkring, om vagnskadegaranti ej gäller för fordonet eller i den mån vagnskadegarantin upphör under leasingtiden.
 • Brand-, stöld-, glas- och maskinförsäkring, dvs. delkasko.
 • Bilräddning.
 • Rättsskydd för förare i trafikmål.

I avtalet skall även ingå annan försäkring som Leasegivaren föreskriver. För försäkringen gäller de i försäkringen angivna allmänna och eventuellt särskilda villkoren. Leasetagaren svarar för kostnaden för självrisker samt eventuella merkostnader för ersättningsfordon. Vid försäkringsfall skall Leasetagaren omedelbart underrätta Leasegivaren och leverantören samt inge skriftlig skadeanmälan på försäkringsbolagets formulär. Vid stöld och skadegörelse skall alltid polisanmälan göras av Leasetagaren. Leasetagaren skall erlägga betalning för förfallande leasingavgifter fram t o m månaden för ingivande av skadeanmälan samt underrättelse härom till Leasegivaren. Leasetagaren eller föraren skall inte påtaga sig ansvar för inträffad skada innan Leasegivaren underrättats. Leasetagaren är gentemot Leasegivaren ansvarig för att fordonet inte skadas eller förkommer under leasetiden. Leasetagaren förbinder sig att ersätta Leasegivaren för sådan skada som till följd av vållande eller på grund av att Leasetagaren brustit i annat avseende ej täcks av tillämplig försäkring, för kostnad som inte ersätts av försäkring samt skadestånd som kan avkrävas Leasegivaren som ägare av fordonet och som inte omfattas av försäkring. Leasetagaren är skyldig att om skada inträffar eller hotar att inträffa försöka hindra och begränsa skadan. Vid försäkringsfall, där försäkringsbolaget bedömer att reparation inte skall ske, skall försäkringsersättning betalas direkt till Leasegivaren, varvid avtalet upphör att gälla. Leasetagaren skall i sådant fall förutom självrisken till Leasegivaren erlägga avtalad övermilskostnad för körda mil utöver den beräknade genomsnittliga körsträckan per månad samt kostnader för skador, fel och brister som fordonet är behäftat med vid återlämnandet och som Leasetagaren skall svara för enligt detta avtal. Vid underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden enligt ovan kan Leasetagaren bli ansvarig gentemot Leasegivaren för uppkommen skada.

6. Kontrollbesiktning. Leasetagaren skall på eget initiativ utföra kontrollbesiktning av fordonet enligt lag hos ackrediterat bilbesiktningsföretag. Kostnaden härför betalas av Leasetagaren.

7. Leverans, fel, brist, skada på eller förlust av fordonet. Beträffande leverans, leveranstid, eventuell garanti, service och andra villkor gäller detta avtals allmänna och särskilda villkor, bilagor samt eventuellt serviceavtal vilka Leasetagaren, leverantören och Leasegivaren har tagit del av och godkänt. Leasetagaren skall vid leveransen undersöka fordonet och utan dröjsmål reklamera fel eller brist till leverantören eller till sådan verkstad som leverantören anvisar i enlighet med biltillverkarens rekommendationer. Leasegivaren överlåter till Leasetagaren sin rätt hos leverantören, eller den leverantören utser, att begära avhjälpande på grund av fel eller brist i fordonet eller utebliven leverans. Leasegivaren svarar inte i något fall för fordonets prestanda eller lämplighet för det ändamål som Leasetagaren avser att använda fordonet för. Om det på fordonet uppkommit ett konstaterat fel (inkl. eventuellt garantifel) eller brist för vilket leverantören är ansvarig och fordonet på grund av detta fel eller denna brist inte går att bruka under en längre sammanlagd tid än sju (7) dagar från det att felet anmälts till leverantören och om leverantören under denna tid inte heller tillhandahållit en ersättningsbil till Leasetagaren har Leasetagaren rätt till en nedsättning av den månatliga leasingavgiften med en trettiondel (1/30) per dag under den tid stilleståndet varar. För det fall fordonet varit obrukbart mer än trettio (30) dagar i följd på grund av ett sådant fel och om Leasetagaren under denna tid inte heller haft tillgång till ersättningsbil har Leasetagaren rätt att häva detta avtal utan ytterligare kostnad. Leasetagaren är inte berättigad att innehålla eller göra avdrag på leasingavgiften på grund av fel eller brist i fordonet. Leasetagaren svarar oberoende av vållande för skada på eller förlust av fordonet. Leasetagaren skall betala ersättning som motsvarar kostnaden för att reparera skadan eller den värdeminskningen skadan eller förlust av fordonet medför till Leasegivaren, med avdrag för försäkringsersättning som mottagits av Leasegivaren. Skada på eller förlust av fordonet befriar inte Leasetagaren från förpliktelser enligt detta avtal, detta gäller även för de fall Leasetagaren inte kan bruka fordonet. Det åligger Leasetagaren att, oberoende av vållande, hålla Leasegivaren skadeslös i anledning av krav p.g.a. skador som genom fordonets användande, transport till eller från Leasetagaren eller på annat sätt kan ha förorsakats på sak, person eller förmögenhet.

8. Leasingavgifter, leasetid, ändring m.m. Leasingavgiften omfattar fordonet med extra utrustning enligt specifikation i avtalet eller i enlighet med leverantörens objektsbeskrivning. I leasingavgiften ingår inte avgift för omregistrering eller övriga kostnader annat än vad som anges i detta avtals allmänna villkor (se även punkt 3 ovan). Skatter eller avgifter i övrigt som under leasetiden debiteras Leasegivaren i dess egenskap av fordonsägare eller på grund av upplåtelsen av fordonet och som icke kunnat beaktas vid leasingavgiftens bestämmande enligt detta avtal skall berättiga Leasegivaren att av Leasetagaren erhålla motsvarande belopp vid anfordran. Leasingavgifterna förfaller till betalning kalendermånadsvis i förskott och skall vara Leasegivaren tillhanda senast första dagen i varje månad. Från och med dagen för faktisk leverans till den första dagen i den första leaseperioden utgår en trettiondels (1/30) månadsleasingavgift per dag som förfaller till betalning den första dagen i den första leaseperioden. Om Leasegivaren så påfordrar skall leasingavgiften erläggas genom autogiro. Leasetiden löper från och med dagen för faktisk leverans av leasingfordonet till och med utgången av den avslutande leaseperioden enligt detta avtal. Den första leasingavgiften infaller den första kalendermånaden efter dagen för faktisk leverans av leasingfordonet, varefter avtalet gäller under avtalad grundleasetid (antalet särskilt avtalade leaseperioder). Leasingavgiften, vilken bl.a. baseras på fordonets pris, är beräknad vid ränteläget den första dagen i den kalendermånad avtalet är utskrivet. Om räntan på den penningmarknad där Leasegivaren refinansierar sin verksamhet ändras, om Leasegivarens upplåningskostnader ändras eller om Leasegivarens kostnadsbild ändras som en följd av lagstiftning, kreditpolitisk åtgärd eller annan anledning som Leasegivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks äger Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften. En sådan anledning är bl.a. om Leasegivarens kostnader för kapitaltäckning skulle komma att ändras. Om räntan på den penningmarknad där Leasegivaren refinansierar sin verksamhet är/blir negativ äger Leasegivaren rätt att bibehålla leasingavgiften. För det fall det särskilt överenskommits att leasingavgiften skall vara fast, äger Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften om kostnaden för Leasegivarens refinansiering har förändrats med mer än 0,5%-enheter under tiden mellan avtalets utskriftsdatum och första leasingdag, eller om det motiveras av ändrad lagstiftning, myndighetsbeslut eller kreditpolitisk åtgärd. Leasegivaren äger rätt att uttaga, vid var tid av denne tillämpade aviseringsavgifter och övriga administrativa avgifter.

9. Dröjsmål med betalning av leasingavgifterna m.m. Vid dröjsmål med betalning av leasingavgift eller annan ersättning utgår dröjsmålsränta med två (2) procent per månad på förfallet belopp. Leasegivaren äger rätt att uttaga lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift för varje utsänd påminnelse och varje utsänt inkassokrav. Avgifter utgår enligt de grunder Leasegivaren vid var tid tillämpar.

10. Förtida uppsägning. Leasetagaren har alltid rätt att säga upp avtalet i förtid. Leasegivaren har rätt att omedelbart säga upp avtalet och genast återtaga fordonet om någon av följande förutsättningar föreligger: a) Leasetagaren dröjer med erläggandet av leasingavgiften eller annan avgift mer än trettio (30) dagar efter förfallodagen, b) Leasetagaren vanvårdar fordonet eller vägrar Leasegivaren att besiktiga fordonet, c) Leasetagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs, avlider eller blir föremål för skuldsanering, eller d) Leasetagaren i övrigt grovt åsidosätter någon bestämmelse i detta avtal. Om avtalet sägs upp i förtid enligt denna punkt 10 skall (oavsett om uppsägningen skett av Leasetagaren eller Leasegivaren) Leasetagaren utge ersättning till Leasegivaren enligt punkten 11 nedan.

11. Ersättning vid förtida uppsägning. Om avtalet sägs upp i förtid enligt punkten 10 ovan skall Leasetagaren till Leasegivaren betala dels samtliga förfallna obetalda leasingavgifter, jämte ränta därå enligt punkt 9 till dess full betalning skett, dels samtliga kostnader uppkomna i samband med ett eventuellt återtagande av fordonet. Leasetagaren skall vidare utge ersättning till Leasegivaren med anledning av att avtalet sagts upp i förtid och denna ersättning skall uppgå till fyrtio (40) % av summan av de kvarvarande ej förfallna leasingavgifterna för den återstående leasetiden, dock med ett lägsta ersättningsbelopp som motsvarar minst tre (3) månaders leasingavgift. Om den förtida uppsägningen av leasingavtalet sker innan leasetiden löpt i tolv (12) månader skall dock Leasetagaren erlägga hundra (100) % av samtliga leasingavgifter avseende tiden fram till och med leasetidens tolfte (12:e) månad och först avseende tiden från och med leasetidens trettonde (13:e) månad utgår ovan angiven ersättning om 40 % av kvarvarande ej förfallna leasingavgifter för den återstående leasetiden. Om den förtida uppsägning sker när det återstår tre (3) månader eller mindre av leasetiden skall Leasetagaren, oaktat vad som anges ovan, betala hundra (100) % av de kvarvarande ej förfallna leasingavgifterna för den återstående leasetiden. Om Leasegivaren efter upprättat testprotokoll konstaterar att fordonet, med hänsyn tagen till ålder och körsträcka, har utsatts för förändring eller förslitning som inte förutsatts eller om fordonet använts på annat sätt än vad som förutsatts av Leasegivaren vid avtalets ingående, skall Leasetagaren ersätta Leasegivaren med ett belopp motsvarande värdeminskningen. Dessutom utgår avtalad övermilskostnad för körda mil utöver den beräknade genomsnittliga körsträckan per månad. Genomsnittlig körsträcka beräknas genom att avtalad körsträcka divideras med leasetiden.

12. Återlämnande, avräkning m.m. Vid leasetidens utgång/avtalets upphörande skall Leasetagaren på egen bekostnad omgående återlämna fordonet jämte extrautrustning till en av Leasegivaren anvisad plats (normalt till leverantören eller till en av leverantören anvisad plats). Då fordonet återlämnas skall det vara i normalt skick med hänsyn till normalt slitage. Vid återlämnandet skall genom leverantörens (eller sådan verkstad som leverantören anvisar) försorg upprättas testprotokoll utvisande fordonets skick. Om fordonet vid återlämnandet är behäftat med skador för vilka Leasetagaren enligt detta kontrakt skall svara, debiteras Leasetagaren av Leasegivaren reparationskostnader härför. Dessutom skall avräkningen ske enligt avtalet med avseende på övermil vilka debiteras Leasetagaren av Leasegivaren. Leasegivaren kan anvisa annan att debitera Leasetagaren kostnader för reparationer och övermil enligt denna punkt 12 samt ersättning enligt punkten 11 ovan. I händelse av att fordonet inte återlämnas på avtalad tid skall Leasetagaren ersätta Leasegivaren för de kostnader denne haft för att återställa fordonet till en plats där Leasegivaren kan ta fordonet i bruk samt den skada som Leasegivaren kan ha lidit med anledning av detta. Leasetagaren är skyldig att erlägga leasingavgift fram till dess att fordonet återlämnas. Det är vid straffansvar förbjudet att bruka fordonet efter leasetidens utgång.

13. Särskild annulleringsavgift. Om Leasetagaren, med Leasegivarens skriftliga medgivande, annullerar detta avtal under tiden från och med Leasetagarens underskrift av avtalet men innan leverans av fordonet skett, skall Leasetagaren till Leasegivaren erlägga hela kostnaden för avvecklingen av Leasegivarens mellanhavande med leverantören samt särskild annulleringsavgift om två (2) procent av fordonets inköpspris, dock lägst 3 000 kronor.

14. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter. Leasetagaren äger inte rätt att utan Leasegivarens samtycke till annan helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Vid överlåtelse utgår en avgift enligt de grunder Leasegivaren vid var tid tillämpar. Leasetagaren äger inte rätt att överlåta, pantsätta eller i sin tur uthyra det leasade fordonet. Leasegivaren är berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det leasade fordonet, dock med förbehåll för Leasetagarens rätt. Leasetagaren skall efter erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av Leasegivarens rättigheter, betala förfallna leasingavgifter respektive fullgöra sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till den som trätt i Leasegivarens ställe.

15. Leasetagare och ev. medleasetagare. Leasetagaren är den som Leasegivaren i första hand kommer att tillställa avier avseende leasingavgifter och andra typer av meddelanden. Övrig ev. leasetagare benämns medleasetagare. Leasetagare respektive medleasetagare är gentemot Leasegivaren solidariskt ansvariga för förpliktelserna enligt detta avtal. Den som anges som Leasetagare i detta avtal skall vara behörig att i alla avseenden företräda medleasetagaren gentemot Leasegivaren i anledning av detta avtalsförhållande samt äga rätt att med bindande verkan för medleasetagaren träffa uppgörelser och mottaga och lämna meddelanden.

16. Särskilda villkor. Eventuella ändringar av eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa skriftligen har godkänts av bägge parter.

17. Utmätning m.m. Skulle utmätning ske hos Leasetagaren eller om Leasetagaren försätts i konkurs åligger det denna att omedelbart genom företeende av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om Leasegivarens äganderätt. Leasegivaren har rätt att förse fordonet med skylt som utvisar ägaren.

18. Meddelande, adressändring m.m. Har meddelande som rör avtalet av Leasegivaren avsänts till Leasetagaren i rekommenderat brev under dennas i avtalet angivna adress eller den ändrade adress, som vid meddelandets avsändande var för Leasegivaren känd som ny adress, skall meddelandet anses ha kommit Leasetagaren tillhanda senast den tredje dagen efter avsändandet. Leasetagaren är skyldig att omedelbart meddela Leasegivaren eventuell adressändring. Leasegivaren äger rätt att dokumentera Leasetagarens kommunikation med Leasegivaren.

19. Force majeure samt begränsning av skadeersättning. Leasegivaren ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, terrorhandling, epidemi, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig Leasegivaren själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma i andra fall skall ersättas av Leasegivaren endast i den mån vållande ligger Leasegivaren till last. Ersättning från Leasegivaren utgår inte i något fall för annat än direkt skada och således inte för indirekt skada, om inte Leasegivaren förfarit grovt oaktsamt/vårdslöst gentemot Leasetagaren.

19. Tvist m.m. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras med svensk rätt och av svensk domstol. Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalregler.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Information om kreditupplysningslagen

Uppgifter om betalningsförsummelse kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av DNB Bank.

Behandling av personuppgifter

DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagstiftning. För detaljerad information avseende DNB:s behandling av personuppgifter, se DNB:s integritetspolicy på https://www.dnb.se/portalfront/dnb_se/AllmanaVillkor/Integritetspolicy.pdf

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndigheten för Leasegivarens verksamhet är Finanstilsynet, Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo, Norge. Gällande avtalet är Konsumentverket tillsynsmyndighet, Box 48, 651 02 Karlstad

Tvisteprövning utanför domstol

Klagomål avseende krediten bör i första hand framföras till den kontaktperson eller enhet hos Leasegivaren som tillhandahållit krediten. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig med begäran om rättelse direkt till Leasegivaren eller via brev till attn: Klagomålsansvarig, DNB Bank, filial Sverige, Box 3041, 105 88 Stockholm, eller anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-555 017 00. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

3. Villkor, avtal om Carplus Bilförsäkring med IF

Denna information innehåller en sammanfattning av de försäkringsvillkor som gäller för en Carplus personbil i samarbete med IF. Tänk på att det kan finnas aktsamhetskrav i de olika försäkringsmomenten i det fullständiga villkoret. För ytterligare information om bilförsäkringen besök www.if.se/carplus

Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter personskador på förare, passagerare och andra personer utanför bilen. Den ersätter också skador på andra personers egendom, om du t.ex. kör på ett annat fordon eller ett vägräcke.

Halvförsäkring
Utöver innehållet i Trafikförsäkringen så ingår också följande:

BRAND
Ersättning för skador på bilen efter brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning.

STÖLD
Ersättning om bilen stjäls och för skador på bilen efter inbrott/ stöldförsök samt kristerapi i samband med rån av bil eller tillgrepp av bilnyckel. Försäkringen omfattar även utrustning och tillbehör som är normalt för bilar.

RÄDDNING/BÄRGNING
Bärgning av bilen till verkstad vid trafikolycka, stöld eller annat driftstopp. Kostnad för hemtransport av förare, passagerare och privat bagage.

GLAS
Betalar reparation eller byte av glasrutor som krossas eller spräcks.

FELTANKNING
Ersätter nödvändig rengöring av tank, behållare, ledningar och filter samt direkt uppkomna följdskador som orsakas av att fel medel jämfört med fabrikantens anvisningar tillförts i bilens drivmedelstank eller annan tank eller behållare i bilen. Försäkringen gäller då bilen är yngre än 20 år eller har kört max 20 000 mil och bilen är minst halvförsäkrad. Max ersättning 100 000 kr. Självrisk för privatkund 4 500 kr och för företag 10 % av prisbasbeloppet.

MASKIN- OCH ELEKTRONIKSKADA
För bil som är yngre än 10 år och har körts mindre än 15 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på t.ex. motor för bilens drivning, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

RÄTTSSKYDD
Betalar ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr, vid tvister kopplade till ditt bilägande.

Helförsäkring
Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskada eller vagnskadegaranti. För nyare bilar ingår ofta en treårig vagnskadegaranti från leverantören (se köpehandlingarna). Saknas vagnskadegaranti bör du lägga till vagnskada.

VAGNSKADA
Vagnskada ersätter skador på bilen om du krockar eller råkar ut för skadegörelse. Den ersätter också skador genom andra yttre olyckshändelser t.ex. om ett träd blåser ner på bilen. Du kan själv påverka försäkringens pris genom att välja bland följande självrisker: 2 500, 4 500, 7 000 eller 10 000 kr. Som företag har du möjlighet att välja mellan 10 % av prisbasbeloppet eller de fasta självriskerna.

SJÄLVRISKFÖRMÅN VID VAGNSKADEGARANTISKADA
Vid skada som ersätts genom bilens vagnskadegaranti, reducerar försäkringen självrisken enligt vagnskadegarantibeviset med 3 000 kr. Bilen behöver vara minst halvförsäkrad eller ha gällande avställningsförsäkring, hos oss, vid skadetillfället. Självriskförmånen gäller även för bil där vagnskadegarantin inte handläggs av oss.

AVSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING
När bilen är avställd och inte används kan du ändra försäkringen till en avställningsförsäkring som då gäller för stöld, brand, rättsskydd och vagnskada. Försäkringen gäller i Sverige.

NYVÄRDE OCH MERVÄRDE VID TOTALSKADA OCH ERSÄTTNING AV PERSONBIL (GÄLLER EJ VID PRIVATLEASING)
Gäller för personbil som är högst 1 år eller har körts mindre än 2 000 mil, som stjäls eller totalskadas och händelsen är ersättningsbar genom bilens försäkring. Vi ersätter dig med kostnaden för en ny bil av samma typ och modell om:

 • bilen är högst 1 år och körts max 2 000 mil samt att reparationskostnaden överstiger 50 % av bilens marknadsvärde omedelbart före skadan.

För bil som är äldre än 1 år eller körts mer än 2 000 mil, och skadan ska ersättas med kostnaden för likvärdig bil får du, utöver bilens marknadsvärde, ersättning för ett mervärde på 20 %. Mervärdet gäller för bil som är yngre än 3 år, räknat från bilens första registreringsdag hos Vägtrafikregistret. Detta gäller om du väljer personbil av samma märke hos en auktoriserad återförsäljare för samma märke som den skadade bilen. Ersättningen betalas ut till återförsäljaren och kan bara användas för att kompensera för kostnad för förvärv av bil.

Tilläggsförsäkringar

INGEN SJÄLVRISK VID DJURKOLLISION
Den här tilläggsförsäkringen kan köpas om du har valt minst halvförsäkring, den ingår också i Stor Bilextra. Ersätter självrisken i vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti om du skulle krocka med djur. Om bilen saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparation av bilen med upp till 6 000 kr.

STOR BILEXTRA
Den här tilläggsförsäkringen kan köpas om du har valt minst halvförsäkring. Om bilen saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti kan du ändå få ersättning.

 • Ersätter 75 % av hyrbilskostnaden (100 % vid resa utomlands) i upp till 60 dagar, om bilen måste repareras efter en ersättningsbar skada.
 • Ersätter självrisken vid vagnskada om du krockar med djur. Saknar bilen vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi reparation av bilen med upp till 6 000 kr.
 • Ersätter självrisken på vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti, som handläggs av oss, vid kollision utomlands med känt utländskt fordon.
 • Om du råkar ut för en uppsåtlig skadegörelse på bilen, reduceras din vagnskadeförsäkrings- eller vagnskadegarantisjälvrisk till 1 000 kr.

FÖRAR- OCH PASSAGERAROLYCKSFALL
Den här tilläggsförsäkringen kan köpas om du har valt minst trafikförsäkring.

 • Ger ersättning upp till 600 000 kr – utöver det som ersätts från trafikförsäkring – för personskada på dig och din passagerare som leder till medicinsk invaliditet eller dödsfall samt möjlighet till kristerapi efter trafikolycka.
 • Vid dödsfall utbetalas 50 000 kr till den försäkrades dödsbo.
 • Kristerapi kan endast fås i Sverige och max 10 tillfällen.

PRIVAT SJUKVÅRD VID TRAFIKOLYCKA
Den här tilläggsförsäkringen kan köpas om du har valt minst trafikförsäkring.

 • Ger rätt till privat sjukvård efter trafikolycka för förare och passagerare i den försäkrade bilen.
 • Ersätter specialistläkarvård, operation och inneliggande vård, eftervård, rehabilitering, sjukgymnastik och hjälpmedel efter remiss från allmänläkare eller företagsläkare.

DRULLEFÖRSÄKRING (ALLRISK FÖR BIL)
Den här tilläggsförsäkringen kan köpas om du har valt minst halvförsäkring. Ger ersättning med upp till 50 000 kr vid skador på inredningen i bilens kupé eller bagage- och lastutrymme, vilket normalt inte ersätts ur en vanlig helförsäkring. Betalar förlorad, stulen eller skadad bilnyckel som innehåller elektronisk startspärrfunktion. Förutom själva nyckeln ersätts också kostnader för avprogrammering av förlorad eller stulen nyckel, och inprogrammering av ny nyckel. Högsta ersättning för bilnyckel, innan avdrag för självrisk, är 6 000 kr, och lämnas vid ett skadetillfälle per år. Självrisk: 1 200 kr.

Viktiga begränsningar i bilförsäkringen

I försäkringen finns olika begränsningar. Det finns villkor som innebär att försäkringen inte gäller i vissa situationer och det finns villkor om säkerhetsföreskrifter dvs. anvisningar som talar om hur du ska bete dig för att minska risken för skada. Om en säkerhetsföreskrift inte följs kan ersättningen minskas med ett särskilt avdrag och i vissa fall kan det bli ingen ersättning alls. Det finns även andra begränsningar i försäkringen. Du kan läsa mer om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive skadehändelse i de fullständiga villkoren som du finner på if.se/rulla-vidare. Här nedan finner du några av de viktigaste av dessa olika former av begränsningar i försäkringen.

Försäkringen gäller t.ex. inte

 • Vid körning på bana, iordningsställd för körning med motorfordon, t.ex. Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nürburgring inkl. Nordslingan m.fl. (Detta undantag gäller inte trafikförsäkringen).
 • När bilen används för yrkesmässig uthyrning, för transport mot betalning, för uthyrning mot betalning t.ex. vid bildelning, bilpool eller liknande och inte heller vid körskole- eller budbilsverksamhet.
 • Om bilen varit utomlands i mer än 182 dagar, de senaste 12 månaderna när skadan inträffar, lämnas ingen ersättning.
 • För skador som omfattas eller kan ersättas av leverantörsgaranti eller liknande.

Säkerhetsföreskrifter

Du ska se till att:

 1. Föraren har det körkort som krävs för att köra bilen.
 2. Föraren inte gör sig skyldig till rattfylleri.
 3. Bilen inte används vid körförbud. Om du kan visa att skadehändelsen skulle ha inträffat oberoende av det som har orsakat körförbudet kan du få ersättning.
 4. Bilen inte används under tävling, träning för tävling eller under tävlingsliknande former som t.ex. street race.
 5. Bilen inte används under eller i anslutning till brottslig verksamhet, upplopp, gänguppgörelse, huliganism eller liknande våldsam aktivitet.

Andra viktiga begränsningar

 • Bilstereo och liknande elektronisk utrustning omfattas endast om den är fast monterad, så att det krävs verktyg för att montera bort den. För sådan utrustning som inte är monterad från fabriken är ersättningen begränsad till 25 000 kr (inkl. montering).
 • För lätta lastbilar (max 3 500 kg totalvikt) ersätts fast inredning såsom skåp, lådor, hyllor och hurtsar med max 100 000 kr. Inredningen ska ha monterats av generalagent eller av denne auktoriserad påbyggare.
 • Högsta ersättningsbelopp är 2 milj kr om annat inte anges i försäkringsbrevet.
 • För bil som inte har servats enligt tillverkarens anvisningar minskas ersättningen med 50 % eller t.o.m. så mycket att ingen ersättning alls lämnas. Detta gäller även om service inte har utförts enligt tillverkarens anvisningar i tiden före försäkringen tecknades. Att service har gjorts ska visas med kvitto, verkstadshandling eller liknande.
 • För bil äldre än 30 år är högsta ersättningsbelopp från försäkringen (exkl. trafikförsäkringen) 1,5 miljoner kr.

Specifika begränsningar

Trafik
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer vid körning på inhägnat tävlingsområde.

Brand
Försäkringen gäller inte för skada som uppstår genom explosion i motor, avgassystem, däck eller slangar.

Stöld
Försäkringen gäller inte för skada orsakad av någon som tillhör samma hushåll som du, vid olovligt användande eller vid andra brott såsom t.ex. vid bedrägeri- eller förskingringsbrott.

Annan viktig begränsning

 • Vid kristerapi är tiden under vilken behandling kan ske begränsad till 12 månader från olyckstillfället.
 • Ersättning lämnas med max 1 500 kr per behandlingstillfälle och högst 15 000 kr totalt per försäkrad.
 • Kristerapi ges bara i Sverige.
 • Ersättning för kristerapi ges inte för resa till och från plats utanför Sverige.

Säkerhetsföreskrift

 • Om bilen har ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kr ska bilen vara utrustad med aktiverat och godkänt positioneringssystem med larmcentralkoppling. Saknas fungerande sådan utrustning lämnas nedsatt ersättning.
 • Krav på positioneringssystem med larmcentralkoppling för vissa bilmodeller. Kontakta oss för mer information om det gäller för din bil.
 • När bilen inte används måste den vara låst med godkänt lås. Nyckeln får inte förvaras i direkt anslutning till bilen, då minskas ersättningen. Avmonterade fordonsdelar – t.ex. vinterdäck – måste förvaras inlåsta i utrymme som enbart disponeras av dig.

Bärgning/räddning
Försäkringen gäller inte för ersättning du har rätt till enligt garanti, räddningsabonnemang eller annat avtal.

Glasskada
Glasförsäkringen ersätter inte skada vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Feltankning
Försäkringen gäller inte för bil som är äldre än 20 år eller som har körts mer än 20 000 mil.

Maskin- och elektronikskada
Försäkringen gäller inte för fel som beror på att bilen har trimmats.

Rättsskydd
Försäkringen gäller inte för brottmål och ersätter inte merkostnad som uppstår genom att du anlitar flera ombud, byter ombud eller anlitar ombud på annan ort än din bostadsort.

Vagnskada
Annan viktig begränsning

 • Om det finns brister på bilens lagstadgade däck gäller försäkringen med en extra självrisk på 5 000 kr.
 • Försäkringen gäller inte för skada som uppstått i samband med eller efter att du har utsatts för brott som t.ex. stöld, tillgrepp, bedrägeri eller olovligt brukande.
 • Försäkringen gäller inte för skada orsakad av djur eller insekter inne i bilen t.ex. skada på inredning eller kablage.

SJÄLVRISKFÖRMÅN VID VAGNSKADEGARANTISKADA
Annan viktig begränsning

Försäkringen ersätter inte moms om du är momsredovisningsskyldig.

Avställning
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer när bilen används i trafik.

NYVÄRDE OCH MERVÄRDE VID TOTALSKADA OCH ERSÄTTNING AV PERSONBIL (GÄLLER EJ VID PRIVATLEASING)
Ersättning med Nyvärde och Mervärde gäller inte om bilen inte importerats av svensk generalagent för bilmärket eller för lätta lastbilar.

Annan viktig begränsning

 • Ersättning med Nyvärde är begränsad till senast kända pris på likvärdig ny bil som den totalskadade.
 • Mervärdet är begränsat till max 200 000 kr.
 • Mervärdet kan enbart tas i anspråk om krav framställs inom sex månader från besked om ersättning vid totalskada.
 • Har du köpt bilen på avbetalning eller kredit har vi rätt att från ersättningen, för kostnaden för ny bil, dra den kostnad vi måste betala till säljaren eller finansbolag.
 • Ersättning med Mervärde betalas endast ut till återförsäljaren och kan bara användas för att kompensera för kostnad för förvärv av bil.

Drulleförsäkring (allrisk för bil)
Ersättning lämnas inte för skada orsakad av djur eller insekter, slitage eller vanvård.

Privat sjukvård vid trafikolycka

 • Försäkringen omfattar inte följder av sjukdom, annan ohälsa eller åkomma, eller följder av annan olycka än den som skett i den försäkrade bilen.
 • Försäkringen ger inte rätt till privat tandvård.
 • Försäkringen omfattar inte psykiska skador.
 • Försäkringen gäller inte om föraren framfört bilen utan den försäkrades tillåtelse.

Annan viktig begränsning

Den försäkrade måste vara bosatt i Sverige och vara 16 år eller äldre.

Stor Bilextra
Vid resa utanför Sverige gäller Stor Bilextra under de första 60 dagarna av resan.

Personuppgifter

Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med tillämplig försäkrings- och dataskyddslagstiftning. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.if.se/carplus.

Information om försäkringsgivaren

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. Försäkringsgivaren är registrerad hos Bolagsverket och står under svenska Finansinspektionens tillsyn (Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00, finansinspektionen@fi.se, fi.se). If står även under Konsumentverkets tillsyn vad gäller marknadsföring och reklam (Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, konsumentverket.se).

If tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Ifs anställda, som säljer försäkring, erhåller en fast månadslön oavsett antalet sålda försäkringar. I de fall rörlig ersättning erhålls grundar den sig endast till mindre del på kvantitativa kriterier.

4. Villkor, Allmänna villkor Carplus Privathyra via Danske Finans

 

 1. Definitioner

 

Med ”Kunden” avses på Leasingavtalets första sida angivna Leasetagare.

Med ”Banken” avses på Leasingavtalets första sida angiven Leasegivare.

Med ”Leverantören” avses på Leasingavtalets första sida angiven leverantör/återförsäljare.

Med ”Administratör” avses på Leasingavtalets första sida angiven ”Administratör”.

Med ”Objektet” avses det fordon inklusive all utrustning som anges på Leasingavtalets första sida samt i eventuell, till Leasingavtalet, bilagd specifikation.

Med ”Leasingavtalet” avses detta avtal inklusive bilagor.

 1. Leasingtid

 

Ordinarie leasingtid börjar löpa från den första dagen i den kalendermånad närmaste månadsskifte från den dag Kunden mottagit och leveransgodkänt Objektet och därefter i det antal månader som framgår av Leasingavtalets första sida (”Leasingtiden”). Se punkterna 4 och 5, Leverans m.m. och fel, brist och reklamation m.m.  Leasingavtalet kan inte sägas upp i andra fall än som anges i Leasingavtalet. Då detta Leasingavtal upphör att gälla skall Objektet utan dröjsmål av Kunden på Kundens bekostnad och risk återlämnas i enlighet med punkten 14. Återlämnande av Objektet m.m.

 1. Äganderätt, överlåtelse m.m

 

 1. a) Äganderätt och nyttjanderätt

Banken äger Objektet. Detta innebär att det vid straffansvar är förbjudet för Kunden att överlåta, pantsätta eller hyra ut Objektet. Banken upplåter nyttjanderätten till Objektet på i detta Leasingavtals angivna villkor.

 1. b) Överlåtelse mm

Banken, eller den som träder i Bankens ställe, får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Leasingavtal samt överlåta äganderätten till Objektet. Efter underrättelse om överlåtelsen eller pantsättningen, skall Kunden fullgöra samtliga sina skyldigheter enligt detta Leasingavtal till den som trätt i Bankens ställe. Detta innebär bl a att den nya uthyraren är ensam behörig att i förekommande fall återta Objektet och att vid Kundens återlämnade av Objektet vara mottagare av detta (OBS se punkten 14. Återlämnande av Objektet m.m.).

Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Leasingavtal till annan utan Bankens eller den nye uthyrarens skriftliga medgivande. För det fall Banken ger sitt medgivande till överlåtelse av Leasingavtalet debiteras Kunden 3 500 kr i administrativ avgift.

 1. c) Inskränkningar i Kundens nyttjanderätt

Kunden får inte överlåta, pantsätta eller i sin tur uthyra Objektet till annan utan Bankens skriftliga medgivande.

Kunden får inte utföra ändringar eller ingrepp på eller i Objektet utan Bankens skriftliga medgivande.

Kunden får inte använda eller tillåta användning av Objektet som direkt eller indirekt medför eller riskerar att medföra att försäkring eller del därav inte gäller. Kunden får inte förena Objektet med sin lösa eller fasta egendom så att Bankens äganderätt äventyras genom att Objektet anses utgöra del av eller tillbehör till sådan egendom.

Övriga restriktioner.

Ett Objekt får endast brukas av person som innehar giltigt körkort avseende det relevanta Objektet, omfattas av för Objektet gällande försäkring och som i övrigt är lämplig som förare. Kunden får inte måla Objekt eller påföra Objektet utrustning eller annat material som inte utan skada kan borttagas. Yrkesmässig transport av personer eller gods får inte ske med Objekt utan att därför erforderliga tillstånd, försäkringar mm innehas av Kunden. Objekt får inte användas i tävlingssammanhang. Objekt får inte heller utan Administratörens skriftliga medgivande i varje enskilt fall, förutom under begränsad och tillfällig tid inom EU, Norge och Schweiz, föras utanför Sverige.

Om rättslig åtgärd skulle vidtas beträffande Objektet under Leasingtiden, t ex genom utmätning eller kvarstad eller om Kunden försätts i konkurs, skall Kunden för Kronofogdemyndigheten eller konkursförvaltaren visa upp sitt exemplar av detta Leasingavtal samt upplysa dessa om Bankens eller dess rättsinnehavares rätt till Objektet. Kunden skall därefter omedelbart skriftligen underrätta Banken eller dess rättsinnehavare om den av Kronofogdemyndigheten eller konkursförvaltaren vidtagna åtgärden. Objektet får inte användas i strid med gällande garantibestämmelser. Kunden ska tillse att Objektet alltid är i lagenligt skick och att skötsel sker enligt instruktions/servicebok.

 1. Leverans m.m

 

 1. a) Leverans

Banken skall förvärva Objektet från den, på Leasingavtalets första sida, angivna Leverantör, som på Bankens vägnar skall verkställa leverans direkt till Kunden.

 1. b) Undersökning av Objektet, leveransgodkännande

Vid leverans skall Kunden på egen bekostnad vidtaga erforderliga åtgärder för att mottaga Objektet. Kunden skall så snart det kan ske undersöka Objektet och göra kontroller av att det fungerar på sådant sätt som utgör gott handelsskick vid mottagande av gods. Om Objektet befinnes vara behäftat med fel eller brist skall Kunden genast skriftligen reklamera till Leverantören och tillställa Banken en kopia av reklamationen. Som bekräftelse på att Kunden mottagit och godkänt Objektet skall Kunden underteckna ett leveransgodkännande genom Administratörens digitala verktyg för den digitala signeringen av leveransgodkännandet. Eventuell dröjsmålsränta eller annan avgift till Leverantören, som är hänförlig till Kundens dröjsmål med avgivande av leveransgodkännande eller mottagande, debiteras Kunden.

 1. c) Registrering m.m.

Objektet ska registreras hos Transportstyrelsen med Kunden som brukare och Banken som ägare/Leasegivare. Objekt skall härutöver alltid registreras enligt Banken vid var tid gällande instruktioner.

 1. d) CE-märkning

Leverantören ansvarar för att Objekt i förekommande fall är CE-märkta.

 1. e) Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda Leasingavtalet i enlighet med lagstadgad ångerrätt. Vid utövande av ångerrätten ska Kunden meddela Administratören detta senast 14 dagar efter det att Kunden leveransgodkänt Objektet. Kunden kan också välja att använda Konsumentverkets förtryckta standardformulär för utövande av ångerrätt, som finns tillgängligt via www.carplus.se. Om Kunden vill utöva ångerrätten ska Kunden återlämna Objektet inom 14 dagar från att sådant meddelande lämnats. Kunden ska därvid återlämna Objektet till Leverantörens anläggning, dvs där Objektet levererades, i enlighet med p 15 nedan.  Vid utövandet av ångerrätt är Kunden berättigad till återbetalning av vad som erlagts enligt Leasingavtalet. Återbetalning sker med samma betalningssätt som Kunden använt, senast inom 14 dagar från mottagandet av Kundens meddelande om att Leasingavtalet frånträds, under förutsättning att Objektet återlämnats enligt Leasingavtalet. Kunden är ansvarig för samtliga kostnader i samband med utövandet av ångerrätten och återlämnandet av fordonet.  Kunden ska ersätta Banken och Administratören för Objektets värdeminskning i den mån den beror på att Kunden hanterat fordonet i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion. Detta innebär att anspråk kan riktas mot Kunden och att ett avdrag för värdeminskning kan ske vid återbetalning av erlagda leasingavgifter, varvid körd sträcka samt skador, onormalt slitage, förändringar och kostnader för tvätt/rekonditionering etc. utöver vad som kan anses normalt vid en provkörning beaktas. För en personbil bedöms maximalt tre mils körning räcka för att prova fordonet.

 1. Fel, brist och reklamation m.m.

För fel och brister i Objektet ansvarar Banken respektive Leverantören i enlighet med vad som framgår i denna punkten 5. Kunden har inte rätt till ersättning från Administratören i dessa avseenden.

Vid fel och brist i Objektet ska Kunden i första hand vända sig till Leverantören för att få felet/bristen åtgärdad. Om Leverantören ej åtgärdar felet ska Kunden kontakta Administratören som låter tredje part besiktiga/testa Objektet för att konstatera om fel eller brist föreligger. Om besiktningen utvisar att det inte föreligger fel eller brist, svarar Kunden för kostnaden för besiktningen. Om fel konstaterats ska Administratören tillse att felet avhjälps till en så ringa kostnad som möjligt.

För Objektet gäller den av Leverantören vid tiden för beställningens tecknande tillämpade garantin för Objektet. Gäller inte Objektets garanti för uppkomna fel och brister, skall åtgärderna företas på Kundens bekostnad. Uppkomna fel och/eller brister på Objektet befriar inte Kunden från skyldigheten att erlägga Leasingavgifterna enligt detta Leasingavtal.

Bankens ansvar gentemot Kunden för Objektet ifråga om fel, brist, dess kvalitet, prestanda, lämplighet för Kunden och andra dylika bristande uppfyllelser av avtalet är begränsat, dels till det ansvar Leverantören i sin tur har mot Banken i sådana frågor, dels till att Leverantören faktiskt fullgör sina ifrågavarande skyldigheter gentemot Banken. I enlighet härmed får Kunden säga upp detta Leasingavtal och/eller erhålla ersättning för under denna punkt avsedda fel och/eller brister etc. endast om Banken har motsvarande rätt mot Leverantören och i så fall endast i den utsträckning (inklusive ersättning för följdeffekter) som Leverantören faktiskt fullgör i sina förpliktelser mot Banken.

Vad särskilt beträffar leveransförsening – även då sådan icke orsakats av Kunden – gäller att Kunden har att godta en i övrigt korrekt leverans utan att erhålla någon rätt till ersättning från Banken därför. I sådant fall skall dock Leasingtiden förskjutas i samma utsträckning som leveransen försenats.

Kunden får inte – utan att reklamation gjorts utan dröjsmål – sedan leveransgodkännande enligt punkt 4 b) lämnats, i något avseende framställa anspråk mot Banken beträffande sådana fel eller brister som Kunden märkt eller bort märka vid den i punkt 4 b) nämnda undersökningen.

Vid Kundens eventuella reklamation är Kunden skyldig att, för Bankens räkning, omedelbart framställa motsvarande anspråk hos Leverantören och/eller Bankens motpart samt i eller utom rättegång på egen bekostnad biträda Banken i frågan samt på Bankens begäran genom eget ombud föra Bankens talan. I stället för att Banken skall utfärda fullmakt äger Banken rätt att överlåta sin rätt att framställa anspråk mot Leverantören och/eller Banken motpart på Kunden. Kunden skall svara för Bankens samtliga kostnader med anledning av här avsedda reklamationer och krav, såsom exempelvis för juridiskt och tekniskt biträde och rättegångskostnader samt skall på Bankens begäran förskottera sådana beräknade kostnader. Är Leasingavtalet överlåtet på en ny uthyrare skall såväl föregående Leasegivare som nuvarande uthyrare tillställas ett exemplar av nämnda reklamation.

 1. Besiktning

Banken äger när som helst under Leasingtiden besiktiga Objektet genom att av Banken anvisade personer bereds tillträde till Objektet och i förekommande fall Kundens lokaler i sådan omfattning som Banken anser erforderligt.

 1. Leasingavgift, betalning, m.m

Alla avgifter, belopp, kostnader m.m. är angivna inklusive moms.

Beloppen är angivna i Svenska kronor om inget annat framgår av Leasingavtalets första sida. Alla avgifter ska erläggas till Administratören, eller till den som Administratören anvisar, om inte annat anges särskilt i detta Leasingavtal.

 1. a) Leasingavgift

Leasingavgiften omfattar nyttjanderätten till Objektet samt service, försäkring och administration i enlighet med vad som framgår av detta Leasingavtal (”Leasingavgiften” respektive ”Leasingavgifterna”). Leasingavgiftens storlek framgår av Leasingavtalets första sida angiven uppgift. Den del av Leasingavgiften som avser nyttjanderätten till Objektet beräknas bland annat på Bankens inköpspris för objektet (exklusive mervärdesskatt) och baseras på en bakomliggande årlig ränta som beräknas efter den räntesats och enligt de grunder, som Banken vid var tid tillämpar och med hänsyn till överenskommen leasingtid och restvärdet som skall gälla vid avtalad leasingtids slut. Utöver Leasingavgiften utgår inga andra avgifter utöver eventuell kilometerersättning samt de avgifter som anges i punkterna Intertimsavgift samt Avgifter och mervärdesskatt i detta avtal om inte annat särskilt överenskommes mellan Kunden och Administratören.

Leasingavgiften inkluderar service i enlighet med av tillverkaren rekommenderad service samt sådant material (t ex motorolja) som ingår i angiven service. Servicen ska utföras av Leverantören eller av annan part som Administratören anvisar. Kunden ansvarar för att servicen blir utförd och Administratören fakturerar Kunden månadsvis för servicen oavsett om den utförts eller ej. Kunden kan inte rikta anspråk på ersättning mot Administratören eller Banken för betald service som ej utförts. Vid utebliven eller felaktigt utförd service har Administratören rätt att vid Leasingtidens utgång fakturera Kunden i enlighet med punkten 15 i detta Privatleasingavtal.

Bilförsäkring ingår i Leasingavgiften enligt de villkor som anges under punkten 9 i detta Leasingavtal samt de fullständiga villkor hänvisas till under punkten 9.

I övrigt skall Banken och Kunden under punkterna Specifikation av Objektet/Särskilda villkor på Leasingavtalets första sida avtala om vilken extrautrustning, utöver sommarhjul, som skall ingå i detta Leasingavtal. Under dessa punkter ska även Administratören och Kunden avtala om vilka eventuella tilläggstjänster, utöver försäkring, service och administration, som ska ingå i Leasingavtalet Kunden ansvarar själv för att däcken uppfyller vid var tid gällande lagkrav och står kostnaden för eventuellt utbyte av däck under Leasingtiden.

I Leasingavgiften ingår inte byte av glödlampor, oljor, torkarblad, säkringar eller påfyllning av spolarvätska mellan avtalade servicearbeten, reparationer av skador/däck, vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handhavande eller överbelastning, trafikskador p g a naturhändelser och trafikolyckor, kollision, avkörning, hinder och liknande på vägen etc. bärgningskostnader och startbogseringar, stenskottskadade strålkastare, kostnader för självrisk i försäkringsärenden, delkostnader för utbyte av motor vid motorskada (mellanskillnad för kostnaden för en ny motor och den skadade motorns marknadsvärde före skadehändelsen), drivmedel (inklusive el), tvätt, invändig och utvändig rekonditionering och vaxning, vägtrafikskatt, trängselavgift, infrastrukturavgift, felparkeringsavgift, böter eller andra skatter och avgifter hänförliga till Objektet eller brukandet av Objektet i Sverige och utomlands och andra liknade avgifter, stilleståndsersättning samt yttre åverkan på kaross och lack, för vilket Kunden ska vara ansvarig.

 1. b) Ändring av Leasingavgiften i övrigt

Utöver ändring av Leasingavgiften i enlighet med punkt 7 a) äger Banken respektive Administratören rätt att ändra Leasingavgiften i följande fall.

Banken äger rätt att med omedelbar verkan ändra Leasingavgiften om:

– ändrad lagstiftning, kredit-, penning- eller valutapolitisk åtgärd eller annan myndighetsåtgärd föranleder därtill.

– Bankens kostnader för kapitaltäckning ökar.

– Bankens anskaffningskostnad för Objektet skulle bli en annan än den som angivits i Leasingavtalet.

– betalning till Leverantören skall ske i främmande valuta och kursen för sådan valuta vid Bankens betalning är förändrad gentemot den kurs som angivits i Leasingavtalet, ändras leasingavgiften i motsvarande mån

– mervärdesskatt, annan skatt eller pålaga, allmän avgift som Banken har att betala avseende Objektet eller uthyrning därav ändras under leasingtiden,

– preliminärt beräknad klimatbonus inte betalas ut till Banken eller utbetalt belopp för klimatbonus  avviker från vad som beräknats och dragits av från Objektets inköpspris vid Avtalets ingående,

-Banken därutöver direkt drabbas av utgifter eller kostnader som  sammanhänger med Objektet eller leasingförhållandet.

Administratören äger rätt att ändra Leasingavgiften för det fall Administratörens avgifter för Bilförsäkringen av Objektet ändras och Administratören ska vid en sådan ändring ha rätt att ändra Leasingavgiften i motsvarande mån som Administratörens avgift för Bilförsäkringen ändras.

 1. c) Interimsavgift

Interimsavgift skall erläggas av Kunden från och med dagen för leveransgodkännande av Objektet till och med den dag den ordinarie Leasingtiden börjar löpa enligt punkten 2. Interimsavgiften skall motsvara en trettiondels (1/30) månadsleasingavgift per dag, vid månadsfakturering. Kunden är medveten om att eventuell klimatbonus relaterad till Fordonet inte inkluderas i Interimsavgiften utan att en klimatbonus endast är tillämplig på och inkluderad i Leasingavgiften för den ordinarie Leasingtiden.

 1. d) Betalning

Leasingavgiften faktureras månadsvis och förfaller till betalning tjugo (20) dagar efter fakturadatum om inte annat skriftligen överenskommits mellan Kunden och Administratören.

 1. e) Betalningsförsening

I den mån Leasingavgiften eller annan betalning enligt detta Leasingavtal inte erläggs i rätt tid, skall Kunden erlägga dröjsmålsränta på förfallet belopp med 2% per månad tills betalning sker, dock lägst 75 kronor. Jämte dröjsmålsränta utgår en tilläggsavgift om 100 kr med anledning av den ytterligare administration och kostnader som en försenad betalning innebär. Därutöver skall Kunden ersätta Banken för kostnader för betalningspåminnelse, inkassokostnader och indrivnings-/processkostnader eller andra kostnader som är förenade med dröjsmål eller tvist.

 1. f) Avgifter och mervärdesskatt, kostnader, utlägg m.m.

Mervärdesskatten på Leasingavgiften betalas av Kunden samtidigt med Leasingavgiften. Annan mervärdesskatt, förskott, andra kostnader och utlägg och annan avgift eller skatt som beslutas av myndighet erläggs av Kunden till Banken vid anfordran. Aviseringsavgift och övriga administrativa avgifter utgår med vid var tid gällande belopp.

 1. g) Autogiro

Om Banken eller Administratören så påfordrar skall betalning under detta Leasingavtal ske genom s.k. autogiro eller e-faktura.

 1. h) Skatteavdrag m.m.

Samtliga Kundens betalningar enligt Leasingavtalet skall verkställas utan avdrag för någon nuvarande eller framtida skatt, avgift, eller annan liknande pålaga. Om Kunden är skyldig att göra sådant avdrag, skall Kunden till Banken eller Administratören erlägga de ytterligare belopp som erfordras för att Banken eller Administratören skall erhålla det belopp Banken skulle ha erhållit om något sådant avdrag inte hade gjorts.

 1. Överkilometer

 

Kostnad för överkilometer anges på Leasingavtalets första sida.

Med ”överkilometer” avses det antal kilometer som överstiger de kilometer som Objektet får köras utan extra kostnad för Kunden och för vilka Kunden i förekommande fall skall debiteras extra kostnad av Administratören i samband med återlämnandet av Objektet.

 1. Försäkring

I samband med ingåendet av Leasingavtalet tecknas även en bilförsäkring för Objektet (”Bilförsäkringen”) genom Administratören. Bilförsäkringen ingår i Leasingavgiften men det noteras att avgiften och villkoren för Bilförsäkringen kan komma att ändras under Leasingtiden och Administratören har rätt att justera Leasingavgiften i motsvarande mån som Administratörens kostnad för Bilförsäkringen justeras mot försäkringsbolaget. Nedan följer en sammanfattning av vad Bilförsäkringen omfattar och vilka begränsningar som finns. De fullständiga och aktuella villkoren för Bilförsäkringen finns att tillgå via carplus.se/försäkring, varvid det noteras att villkoren kan komma att justeras under Leasingtiden. Det är viktigt att notera att nedan sammanfattning av villkoren i dessa allmänna villkor endast utgör en sammanfattning och att det är de fullständiga villkoren, som återfinns via carplus.se/försäkring, som reglerar Bilförsäkringens omfattning, vilka skador som ersätts, med vilka belopp ersättning ges, självriskbelopp och övriga villkor samt annan viktig information som gäller för Bilförsäkringen.

Bilförsäkringen består av flera delar. Den grundläggande delen utgörs av trafikförsäkringen. Ett motorfordon som används i trafiken måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och personer utanför bilen samt skador på egendom. Försäkringen gäller i samtliga EU- och EES-länder samt de länder som är anslutna till gröna kort-systemet.

Utöver trafikförsäkringen består Bilförsäkringen av en halvförsäkring och en helförsäkring. Försäkringen gäller för den huvudsakliga brukaren av Objektet. Genom halvförsäkringen erhålls det skydd som finns i trafikförsäkringen samt skydd för brand-, glas- och stöldskador, assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada, allrisk samt krishantering. Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på Objektet och sådan utrustning som anses normal. Det kan till exempel vara ljudanläggning, bilbarnstol och reservhjul enligt de begränsningar som följer av de fullständiga villkoren. I vissa fall kan ersättning även utges för avmonterade fordonsdelar och utrustning såsom vinterhjul. Helförsäkringen avser, utöver det skydd som halvförsäkringen ger, skydd för vagnskada. Skyddet mot vagnskada ersätter skador på Objektet vid en trafikolycka även om du/Objektet förorsakat skadan. Skydd för vagnskada kan även berättiga till ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse och vid skadegörelse. Till sådana skador räknas bland annat kollision, dikeskörning och skador när Objektet transporteras på tåg eller båt. Nya bilar säljs ofta med en treårig vagnskadegaranti som i stora delar motsvarar skyddet för vagnskada i helförsäkringen. Om Objektet har vagnskadegaranti är Leasingavgiften anpassad därefter. För det fall vagnskadegarantin löper ut under Leasingavtalet förbehåller sig Administratören justera försäkringen för Objektet så att Objektet har skydd för vagnskada under Leasingavtalet vilket Administratören har rätt att fakturera Kunden för om det inte beaktats i Leasingavgiften.

Genom ingåendet av Leasingavtalet ingår även tilläggsförsäkringen Stor Bilextra. De fullständiga aktuella villkoren för tillägget Stor Bilextra finns att tillgå via carplus.se/försäkring, där det framgår vilka skador som ersätts, med vilka belopp ersättning ges, självriskbelopp och övriga villkor och annan viktig information som gäller för tillägget Stor Bilextra.

Bilförsäkringen innehåller olika begränsningar, t ex finns det villkor som innebär att Bilförsäkringen inte gäller i vissa situationer, villkor om säkerhetsföreskrifter, dvs. anvisningar om hur försäkringstagaren ska bete sig att minska risken för skada och att frånsteg från sådan anvisning kan resultera i minskad/slopad ersättning. Det finns även andra väsentliga begränsningar som gäller och samtliga villkor avseende begränsningarna framgår av de fullständiga villkoren som återfinns via carplus.se/försäkring. Du som Kund uppmanas att kolla upp och göra dig införstådd med de fullständiga villkoren och annan viktig information avseende Bilförsäkringen.

Vid försäkringsfall skall Kunden stå för kostnaden för aktuell självrisk. Vid skada på Objektet som inte täcks av försäkringen ansvarar Kunden ensam och på egen bekostnad för att erforderlig reparation omgående blir utförd.

Kunden svarar oberoende av vållande för förlust av eller skada på Objektet. Även om Objektet skadas eller förstörs eller om Kunden av annan orsak ej kan bruka Objektet skall Kunden fortsätta att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Leasingavtal.

Om Objektet förstörs, förloras eller förslits så att det i något avseende blir obrukbart före avtalstidens utgång åligger det Kunden att genast underrätta Banken eller Administratören därom.

Vid försäkringsfall skall Kunden omgående inge en skriftlig skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget med kopia till Administratören.

Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget anser att Objektet som skadats skall repareras skall försäkringsersättningen användas till betalning av reparationen, varvid Leasingavtalet fortsätter att löpa på oförändrade villkor.

Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget anser att Objektet skall ersättas av ett likvärdigt Objekt istället för att repareras, alternativt ersättas av ett likvärdigt Objekt när Objektet gått förlorat, skall ersättningsobjektet genom en skriftlig beställning, på försäkringsbolagets bekostnad, förvärvas av Banken från en av Administratören anvisad och av försäkringsbolaget godkänd leverantör och upplåtas med nyttjanderätt enligt ett nytt avtal till Kunden, varvid det nya avtalet ersätter detta Leasingavtal. Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget anser att Objektet som skadats varken skall repareras eller ersättas av ett likvärdigt Objekt, alternativt ej skall ersättas av likvärdigt Objekt när Objektet gått förlorat, utan försäkringsregleringen skall fullgöras genom utbetalning av en försäkringsersättning, skall Kunden fortsätta att erlägga de leasingavgifter som förfaller till betalning enligt Leasingavtalet fram till dess att Banken erhållit dels utfallande försäkringsersättning från försäkringsbolaget, dels förekommande mellanskillnad från Kunden enligt den avräkning som skall ske enligt följande.

Kunden skall erlägga mellanskillnaden mellan, å ena sidan förfallna oreglerade leasingavgifter och återstående leasingavgifter och å andra sidan vad Banken erhållit i försäkringsersättning och vid försäljning av Objektet.

Om Objektet skadas eller förloras eller om Banken krävs på skadestånd och försäkringen inte gäller eller inte täcker hela skadan skall Kunden hålla Banken skadeslös.

Kunden äger inte erhålla nedsättning av leasingavgiften för tid under vilken Objektet ej kan brukas, utan har att hålla sig helt till försäkringsersättningen.

Banken är, oavsett anledningen till Objektets obrukbarhet, inte skyldigt att ställa ersättningsobjekt till Kundens förfogande.

Kunden är inte berättigad till ersättning av Banken för direkta eller indirekta kostnader under den tid då Objektet är obrukbart.

 1. Skada, förlust mm

 

 1. a) Skada på eller förlust av Objektet

Kunden är, oberoende av vållande, skyldig att genast skriftligen meddela Administratören om Objektet skadas, förslits onormalt eller förloras. Administratören äger härvid rätt att begära säkerhet av Kunden för de förfallna och återstående Leasingavgifterna och andra ersättningar enligt detta Leasingavtal. Vid förlust eller skada på Objektet, eller om Kunden av annan anledning inte kan bruka Objektet, skall Kunden ändå fullgöra sina förpliktelser enligt detta Leasingavtal.

Om Objektet repareras skall Administratören använda utfallande försäkringsersättning till betalning av reparationen. Kostnader för reparation utöver vad Administratören erhåller på grund av försäkring ansvarar Kunden för. Skall Objektet ej repareras, skall Administratören erhålla försäkringsersättningen, varvid Leasingavtalet upphör att gälla. Kunden skall dock till Administratören erlägga mellanskillnaden mellan, å ena sidan de förfallna oreglerade Leasingavgifterna och de återstående leasingavgifterna och å andra sidan vad Administratören erhållit i försäkringsersättning och vid försäljning av Objektet.

 1. b) Skada orsakad av Objektet

Kunden är ensam ansvarig för alla skador som Objektet kan vålla på person och egendom, även i vad avser tredje man, samt skall hålla Banken samt Administratören helt skadelös med anledning av eventuella krav i dylika hänseenden. Vad nu sagts gäller även vid transport av Objektet till eller från Kunden.

 1. Skötsel, underhåll och kontrollbesiktning

 

Kunden skall på egen bekostnad väl vårda, underhålla och reparera Objektet så att detta är i gott och funktionellt skick både in- och utvändigt och ej utsätts för slitage utöver det normala. För rådgivning kring skötsel av Objektet samt vad som utgör normalt respektive onormalt slitage vänligen ta del av värdefull information på Administratörens hemsida, Carplus.se/skotselmanual. Kunden ska tillse att Objektet servas i enlighet med tillverkarens instruktioner och service rekommendationer samt att underhåll och reparationer utförs av auktoriserad verkstad som anvisats av Administratören med originaldelar till Objektet. Vid utebliven eller felaktigt utförd service påför Administratören Kunden en extra debitering om 20 000 kr, eller den verkliga skadans belopp om det är högre än 20 000 kr, med anledning av att värdeminskningen av Objektet påverkas och garantier kan upphöra att gälla. Vid varje bokning och inför servicetillfälle skall Kunden uppvisa värdebevis för service för att servicen skall ingå i Leasingavgiften. Har Kunden valt till vinterhjul till Objektet inom ramen för Leasingavtalet ingår hjulskifte hos Leverantören och Kunden ska uppvisa värdebevis vid bokning och utförande av hjulskiftet för att hjulskiftet skall ingå i Leasingavgiften.

Kunden skall i enlighet med var tid gällande regler om kontrollbesiktning, på egen bekostnad, låta besiktiga Objektet av Swedac godkänt besiktningsföretag.

 1. Hinder i nyttjandet av Objektet. Fel eller brist i Objekt

 

Banken eller Administratören bär inget ansvar gentemot Kunden för hinder i nyttjandet av Objektet så länge hindret inte beror på Banken eller Administratören. Detta gäller även då hindret inte vållats av Kunden såsom vid föreskrift i författning, myndigheters beslut, brist på drivmedel eller reservdelar, fackliga stridsåtgärder, stöld etc. Sådant hinder medför inte heller minskning av eller befrielse från Kundens förpliktelser enligt detta Leasingavtal. Banken eller Administratören är, oavsett anledningen till Objektets obrukbarhet, inte skyldig att ställa ersättningsobjekt till Kundens förfogande.

 1. Uppsägning

 

 1. a) Kundens rätt till uppsägning

Kunden har alltid rätt att säga upp Leasingavtalet i förtid och omedelbart återlämna Objektet i enligt med vad som följer av punkten 15, dock att Kunden ska ersätta Administratören enligt vad som följer av punkten 14

 1. b) Bankens rätt till uppsägning

Banken äger rätt att omedelbart säga upp detta Leasingavtal varvid Kunden omedelbart ska återlämna Objektet i enlighet med vad som följer av punkten 15 och erhålla ersättning av Kunden enligt vad som följer av punkten 14 i följande fall:

 • Om Kunden, genom att inte fullgöra förpliktelse i detta Leasingavtal, äventyrar Bankens äganderätt eller värdet därav, t.ex. genom vanvård av Objektet eller vägran att låta Banken eller Administratören låta besiktiga detsamma.
 • Om Kunden trots påminnelse om betalning i mer än 20 dagar underlåtit att betala förfallen avgift.
 • Om Kunden blir försatt i konkurs eller eljest av Banken finnes vara på sådant obestånd, att det kan antas att Leasingavgiften inte blir rätteligen erlagd.
 • Om Kunden trots påminnelse inte erlägger vägtrafikskatt, trängselavgift, infrastrukturavgift, felparkeringsavgift, böter eller andra skatter och avgifter hänförliga till Objektet eller brukandet av Objektet i Sverige och utomlands.
 • Eventuell säkerhet för Leasingavtalet eller annan förpliktelse som Kunden har mot Banken inte längre är betryggande.
 • Kunden i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta Leasingavtal av vikt för Banken eller Administratören.
 • Det finns skälig anledning antaga att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Leasingavtalet eller annan förpliktelse mot Banken eller Administratören.
 • Om Kunden i övrigt grovt åsidosätter någon bestämmelse i detta avtal.
 • Om Objektet totalförstörs och inte går att ersätta med ett likvärdigt objekt har Banken rätt att säga upp Privatleasingavtalet

Banken har rätt att, så länge grund för uppsägning enligt denna punkt föreligger, säga upp Leasingavtalet och återta Objektet, varvid bestämmelserna i punkten 15 ska gälla vid Kunds återlämning, samt kräva ersättning enligt vad som framgår av punkten 14.

 1. Ersättning vid uppsägning

Om leasingavtalet sägs upp i förtid av Kunden eller om Banken/Administratören säger upp Leasingavtalet omedelbart enligt vad som följer av punkten 13, ska Kunden utge ersättning till Banken/Administratören enligt denna punkten 14.

För det fall Leasingavtalet sägs upp av Kunden i förtid enligt punkten 13 ovan skall Kunden till Banken dels betala samtliga de förfallna obetalda Leasingavgifterna, jämte ränta därå enligt punkt 7 e) till dess full betalning skett, dels samtliga kostnader uppkomna i samband med ett eventuellt återtagande av fordonet. Kunden skall vidare utge ersättning till Banken med anledning av att Leasingavtalet sagts upp i förtid och denna ersättning skall uppgå till fyrtio (40) % av summan av de kvarvarande ej förfallna Leasingavgifterna för den återstående Leasingtiden enligt Leasingavtalet. Om den förtida uppsägningen av Leasingavtalet sker innan Leasingtiden löpt i tolv (12) månader skall Kunden erlägga hundra (100) % av samtliga Leasingavgifterna som avser tiden fram till och med den tolfte (12:e) månaden av Leasingtiden och först avseende tiden från och med Leasingtidens trettonde (13:e) månad ska ovan angiven ersättning om 40 % av de kvarvarande ej förfallna Leasingavgifterna för den återstående Leasingtiden erläggas. Om den förtida uppsägning sker när det återstår tre (3) månader eller mindre av Leasingtiden skall Kunden, oaktat vad som anges ovan, betala hundra (100) % av de kvarvarande ej förfallna Leasingavgifterna för den återstående Leasingtiden. Om Administratören efter upprättat testprotokoll konstaterar att fordonet, med hänsyn tagen till ålder och körsträcka, har utsatts för förändring i strid med Leasingavtalet, är behäftat med fel och brister eller onormalt slitage eller om fordonet använts på annat sätt än vad som föreskrivs enligt Leasingavtalet, skall Kunden ersätta Administratören med ett belopp motsvarande värdeminskningen som det medför. Dessutom ska Kunden ersätta eventuell övermilskostnad för körda mil utöver den beräknade genomsnittliga körsträckan per månad. Genomsnittlig körsträcka beräknas genom att avtalad körsträcka divideras med Leasingtiden se mer information och exempel i punkten 15 nedan.

 

 1. Återlämnande av Objektet m.m

Inför Leasingavtalets utgång skall Leasingtagaren boka en tid för besiktning samt återlämning av Objektet.

Vid Leasingtidens utgång eller vid förtida uppsägning av Leasingavtalet skall Objektet omgående, på Kundens bekostnad och risk, transporteras till av Administratören anvisad adress. Risken för Objektet övergår på Administratören när Objektet mottagits av Administratören eller av Administratören anvisat ombud. (OBS se punkten 3 b om överlåtelse m.m.)

Vid besiktningen samt återlämnandet av Objektet ska Objektet vara tvättat och rengjort, både ut- och invändigt samt att karossen, underredet och motor vara avtvättade. Service enligt serviceboken skall vara utförd vid besiktningen samt återlämnandet samt dokumenterat enligt tillverkarens bestämmelser. Vid utebliven eller felaktigt utförd service påför Administratören Kunden en extra debitering om 20 000 kr, , eller den verkliga skadans belopp om det är högre än 20 000 kr, med anledning av att värdeminskningen av Objektet påverkas och garantier kan upphöra att gälla. Fordonshandlingar ska finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok). All utrustning som levererades med Objektet eller som annars tillkommit under Leasingavtalet ska finnas med och vara intakta. Detta gäller bland annat för alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, eventuella skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul ska placeras i Objektet tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor. Eventuella dekaler, klistermärken eller logo-typer skall avlägsnas innan återlämnandet. Om eventuell skadeanmälan saknas vid återlämnandet kommer Kunden att debiteras hela kostnaden för reparationerna av Objektet. När besiktningen är genomförd erhålls en skriftlig rapport. Rapporten anger de skador som har konstaterats vilka inte är att hänföra till normalt slitage och kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt Leasingavtalet ska regleras vid återlämnandet. Försäkringsbolagens CABAS-system för prissättning av eventuella skador tillämpas för att du som Kund skall känna dig trygg i att få en objektiv och rättvis prissättning av eventuella reparationer. Ytterligare information angående återlämning finns i bifogad Återlämningsguide och för fullständiga och aktuella uppgifter avseende återlämning se Carplus.se/aterlamning.

Vid återlämnandet skall viktiga handlingar såsom servicebok, instruktionsbok, garantibevis etc. medfölja. Har Objektet varit försett med extrautrustning skall också sådan extrautrustning medfölja vid återlämnandet. Kostnad för att ersätta förkomna handlingar enligt ovan samt eventuell extrautrustning skall ersättas av Kunden. Om Kunden inte i tid verkställer ett sådant återlämnande av Objektet äger Administratören rätt att erhålla en avgift, per dag, som uppgår till en femtondels månadsleasingavgift samt eventuella tillkommande kostnader enligt Leasingavtalet. Vid återlämnandet skall även eventuell resterande vägtrafikskatt, trängselavgift, infrastrukturavgift, felparkeringsavgift, böter eller andra skatter och avgifter hänförliga till Objektet eller brukandet av Objektet i Sverige och utomlands, och annan avgift som påförts Banken eller Administratören av uppbördsmyndighet erläggas av Kunden direkt till Administratören. Vid återlämnandet får Objektet inte vara belagt med körförbud. Objektet skall återlämnas i det skick Kunden mottagit detsamma vid detta Leasingavtals start, bortsett från normalt slitage. Till normalt slitage räknas inte t ex lack- och vindruteskador, skador på klädsel och övrig inredning etc., se mer information på Administratörens hemsida, Carplus.se/slitage. Skulle nämnda kontroll utvisa att Objektet inte uppfyller de ovan ställda krav eller i övrigt är behäftad med fel och/eller brister som inte kan anses som normalt slitage skall Kunden, vid Administratörens/Bankens anfordran, ersätta Administratören/Banken för den kostnad som krävs för att Objektet skall kunna ställas i det skick som Objektet skulle ha haft om det inte var behäftat med fel och/eller brister som inte kan anses som normalt slitage vid återlämnandet av Objektet. För det fall Objektet inte återlämnas frivilligt vid Leasingavtalets upphörande skall Kunden ersätta Administratören/Banken för samtliga kostnader som följer av att Administratören/Banken återtar Objektet genom handräckning eller annan åtgärd av berörd myndighet. Vid återlämnandet skall även avläsning ske av Objektets mätarställning och sammanlagd körsträcka för hela leasingtiden för fastställande om eventuell överkilometerersättning skall utgå på så sätt som anges i Leasingavtalet. I händelse av att Leasingavtalet avbryts i förtid förbehåller sig Administratören/Banken rätten att uttaga en ersättning som motsvarar hyresbeloppet för resterande Leasingtid som anges i punkten 14 ovan. Ersättning för överkilometer vid Leasingavtalets upphörande beräknas och uttages i proportion till verklig leasingtid enligt den princip som redovisas nedan.

Exempel: Ersättning för överkilometer vid Leasingavtalets upphörande beräknas och uttages i proportion till verklig leasingtid enligt den princip som redovisas nedan.

Exempel: Om avtalad leasingtid är 36 månader med överenskommen körsträcka om 45 000 kilometer (1250 kilometer/månad) och Leasingavtalet upphör i förtid efter 30 månader med en faktisk körsträcka om 40 000 kilometer (1333 kilometer/månad) innebär det att Kunden betalar för de faktiska överkilometerna per månad, dvs. 30 månader x 83 överkilometer per månad = 2490 överkilometer. Kostnaden per överkilometer framgår av Leasingavtalets första sida.

 1. Meddelanden

Kunden skall omedelbart underrätta Administratören om adressändring. Meddelande, som rör detta Leasingavtal, som av Banken eller Administratören tillsänts Kunden, skall anses ha nått adressaten senast på femte dagen efter avsändandet, om meddelandet sänts till den adress som är angiven i Leasingavtalet eller som på annat sätt är känd av Banken eller Administratören. Meddelande som sänts med e-post skall anses ha nått Kunden dagen efter avsändandet.

 1. Lagval och tvister

För tolkningen och tillämpningen av detta Leasingavtal gäller svensk rätt. Tvister i anledning av detta Leasingavtal skall avgöras av svensk domstol.

 1. Tillägg och ändringar

Detta Leasingavtal innehåller allt vad som avtalats mellan parterna. Muntliga överenskommelser om tillägg eller ändringar är inte giltiga utan måste för att vara gällande ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

 1. Force Majeure m.m.

Banken eller Administratören är inte ansvariga för skada eller dröjsmål som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, försenad eller utebliven leverans eller annan liknande omständighet utanför Bankens eller Administratörens kontroll. Förbehåll i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken eller Administratören själv är föremål för, eller vidtar, sådan konfliktåtgärd. Banken eller Administratören är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Banken å sin sida samt Administratören å sin sida varit normalt aktsam. Banken eller Administratören ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

——————————————————————————————————–

Uppgiftslämnande i enlighet med Kreditupplysningslagen

 

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av Banken eller Administratören komma att lämnas till kreditupplysningsföretag mfl.

Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Banken och Administratören.

Information

 

Banken samt Administratören registrerar och använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig de bästa råden och de bästa tjänsterna samt för att uppfylla de legala krav som är tillämpliga för oss som finansiellt institut. Du kan läsa mer om vilka personuppgifter Banken respektive Administratören registrerar, hur banken respektive Administratören använder dessa och dina rättigheter i Bankens respektive Administratörens information om behandling av personuppgifter på www.danskebank.se/gdpr respektive Carplus.se/integritetspolicy. Informationen kan på förfrågan också fås i skriftliga handlingar.

5. Villkor, avtal om Service enligt servicebok och hjulskifte

 1. Det åligger hyrestagaren att boka in och utföra service enligt tillverkarens service rekommendationer, utebliven eller felaktigt utförd service resulterar i att garantier upphör att gälla. Detta medför extra kostnader och värdeminsking för leverantör/hyresgivare och en debitering av 20 000 kr kommer att ske.
 2. Hyrestagaren kan enbart lämna in bilen för service och reparationer till levererande återförsäljare eller annan auktoriserad verkstad som anvisats av levererad återförsäljare.
 3. Vid varje bokning och inför Servicetillfälle skall hyrestagaren uppvisa värdebevis för service.
 4. Avtalet berättigar till hjulskifte inför varje vår och höst om hyrestagaren valt att välja Vinterhjul från Carplus. Vid bokning och utförande av hjulskifte hos levererande återförsäljare skall hyrestagaren uppvisa värdebevis att tjänsten ingår.

6. Villkor, bedömning Normalt-/ Onormalt slitage

Viktigt under avtalstiden, Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt. Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Service enligt servicebok skall vara utförd vid inspektion inför återlämning samt dokumenterad enligt tillverkarens bestämmelser.

Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering för körda mil utöver avtalad körsträcka.

Normalt slitage & Onormalt slitage

Nedan är generella exempel på normalt och acceptabelt slitage förenliga med ålder och kör-sträcka av bilen. Här beskrivs även onormalt och ej acceptabelt slitage som debiteras utöver leasingavgiften.

Kaross, stötfångare och lack

Normalt och acceptabelt slitage

 • Stenskott på motorhuv och front, förenliga med ålder och körsträcka av bilen.
 • Repor som kan poleras bort.
 • Ytliga ilastningsrepor utan lackskada på stötfångare bak.
 • Mindre bucklor förenliga med ålder och kör- sträcka av bilen (max 1 st per karossdel ”slag- bucklor”) som kan åtgärdas utan omlackering.

Ej acceptabelt slitage som kommer att innebära debitering

 • Märken, bucklor eller repor som påverkar bilens utseende.
 • Repor tillräckligt djupt för att nå underliggande metall eller plastmaterial.
 • Lackering som inte är fackmannamässigt utfört.
 • Reparationer som inte är fackmannamässigt utförda.

Glas

Normalt och acceptabelt slitage

 • Mindre märken i glas (”vita prickar”) som inte är i siktfält.

Ej acceptabelt slitage som kommer att innebära debitering

 • Stenskott med tecken på sprickbildning
 • Repor och sprickor i glas

Däck och fälg

Normalt och acceptabelt slitage

 • Minst 4 mm mönsterdjup på både sommar- och 5 mm på vinterhjul, inklusive ev reservhjul
 • Märken på fälgar som är mindre än 4 mm

 Ej acceptabelt slitage som kommer att innebära debitering

 • Ojämnt eller onormalt däckslitage. Skär- eller klämskador på däckets sidor från t ex trottoar- kanten.
 • Mindre än 4 mm respektive 5 mm mönsterdjup, inklusive reservhjul.
 • Regummerade eller olika däck.
 • Sprickor eller ojämnheter i fälgen
 • Kantstött fälg som kräver reparation och lackering.

 Inredning

Normalt och acceptabelt slitage

 • Normalt slitage på mattor, innerpaneler och klädsel etc
 • Reparationer fackmannamässigt utfört

Ej acceptabelt slitage som kommer att innebära debitering

 • Saknad utrustning t ex insynsskydd, skydds- mattor etc.
 • Rökning i bil.
 • Icke-standard ”handsfree-satser” eller skador orsakade av att sådana borttages.
 • Hål, revor, fläckar eller annat onormalt slitage

Service och underhåll

Normalt och acceptabelt slitage

 • Komplett ifylld servicebok där det framgår att bilen servats regelbundet av auktoriserad verkstad och enligt tillverkarens rekommendationer.

Ej acceptabelt slitage som kommer att innebära debitering

 • Arbete utfört av icke auktoriserad verkstad.
 • Ofullständig servicebok.
 • Mindre än 5 000 km kvar till nästa servicetillfälle
 • Service ej utförd inom rätt tid vilket innebär att motorgaranti inte längre gäller
 • Bilen är inte servad i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

 Viktigt inför återlämnandet

Boka i god tid en dag och tidpunkt för återlämning och besiktning av er privatleasingbil hos den levererande återförsäljaren. Inför den besiktning som sker c.a 2 veckor innan Leasingavtalet upphör är det viktigt att tänka på:

 • Vid inspektion och inför att du återlämnar din Carplus bil ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.
 • Service enligt servicebok skall vara utförd vid inspektion inför återlämning samt dokumenterad enligt tillverkarens bestämmelser. Utebliven eller felaktigt utförd service resulterar i att garantier upphör gälla, detta medför extra kostnader och värdeminskning för leverantör/leasinggivare och en debitering av 20 000:- kommer att ske.
 • Att fordonshandlingar finns tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.)
 • All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.
 • Eventuella dekaler, klistermärken eller logo-typer skall avlägsnas innan återlämnandet.
 • Om eventuell skadeanmälan saknas vid återlämnandet kommer hyrestagaren av bilen att debiteras hela kostnaden för reparationerna.

När besiktningen är genomförd får du en skriftlig rapport. Den anger de skador som har konstaterats vilka inte är att hänföra till normalt slitage och kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas. Länsförsäkringar använder försäkringsbolagens CABAS-system för prissättning av eventuella skador för att du skall känna dig trygg i att få en objektiv och rättvis prissättning.